Sneaky Tiki

Sneaky Tiki
3263 US 70
Mead, Ok 73449